klimaatverandering en hitte aanpak.

De fractie van GroenLinks stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de klimaatverandering en de hitte. De fractie wil dat de gemeente een actief beleid gaat uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering en dus ook de hitte terug te dringen.

Voortbouwend op het Nationaal Hitteplan wil het Rode Kruis dat gemeenten zich op lokaal niveau beter voorbereiden op een hittegolf. Zo wil het onder meer dat gemeenten samen met lokale organisaties tijdens een hittegolf nog beter omkijken naar ouderen en mensen die extra zorg nodig hebben. Dit is één van de adviezen, die staat in de Hittegolfgids voor steden. Die gids werd gepresenteerd door het Rode Kruis.Bij extreme warmte treedt een nationaal hitteplan in werking, maar volgens het Rode Kruis is dat niet genoeg, zeker niet nu er vaker sprake is van een hittegolf. Een belangrijke oorzaak van de hittegolven lijkt de klimaatverandering te zijn vanwege de CO2-uitstoot. Het klimaat verandert snel: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers. Daar moeten we volgens de klimaatscenario's van het KNMI in de toekomst in Nederland rekening mee houden.

Onlangs presenteerde de Deltacommissaris het Deltaprogramma “Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering”. Er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende overheden om Klimaatbestendig te worden.

Klimaatbestendigheid raakt aan de kerntaken van gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer, maar zoekt ook naar slimme oplossingen op het gebied van volksgezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie en burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. Gemeenten moeten zich voorbereiden op gevolgen van hitte voor mens, natuur, en landbouw en economie en tegelijkertijd op steeds hevigere hoosbuien, langdurige regenval.

Zo moeten gemeenten in 2019 zogenaamde “Stresstesten” hebben gedaan, waarbij in beeld wordt gebracht wat er gebeurt bij hevige regenval, droge perioden en hittegolven. Uiterlijk in 2020 moet er een samenhangend plan zijn om risico’s en kwetsbare situaties aan te pakken.

De vragen zijn concreet:

  1. Is het college bekend met het advies van het Rode Kruis en gaat het college dit opvolgen?
  2. Op welke wijze gaat het college in de komende hitteperiode(n) extra aandacht besteden aan kwetsbare mensen (zoals ouderen en chronisch zieken)? En op welke wijze aan dieren die ook die extra aandacht verdienen (beschutting tegen zon en voldoende vers water)?
  3. Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dienen alle overheden uiterlijk in 2019 stresstesten te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Heeft het college van dit al gedaan? Zo ja, mogen wij de resultaten zien? Zo niet, waarom niet en wanneer komt het wel?
  4. Een groene omgeving zorgt voor wateropvang en helpt bij een goede waterbeheersing, CO2-opname en draagt bij aan verkoeling. Er ontstaat een win-win-win-situatie. Is het college het met GroenLinks eens dat meer bomen gunstig zijn en dat de gemeente het voortouw moet nemen in de stimulering van de aanplant van bomen? Daarbij kan gedacht worden aan ruimte maken voor bos, meer groen in de dorpen, meer (voedsel-)bossen, groene schoolpleinen enz.